Ochrana osobních údajů a obchodní podmínky

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Společnost PENERINI s.r.o. se sídlem, Palackého třída 192/60, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 29301157, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72391 (dále také "My"), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránekhttps://kavove-skolici-centrum.webnode.cz/ informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále se v textu dozvíte zejména:

  1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
  2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  5. Jaká práva máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese kurzy@penerini.cz.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů Vaší osobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,

b) telefonní číslo,

c) e-mailová adresa.

Webové stránky využívají ke své činnosti souborů cookies, které sledují chování jejich uživatelů. Jedná se konkrétně o cookies, které zlepšují prostředí webových stránek, pro analytické účely a pro cílenou reklamu.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Více informací naleznete zde.

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás zpětně kontaktovali a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. poskytnutí kurzů a školení týkajících se zpracování a přípravy kávy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na kurzy@penerini.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

IV. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

  • externí účetní Iveta Vitnerová
  • advokátovi JUDr. Markéta Němcová
  • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

V. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány dále po dobu 2 let.

VI. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz ("právo být zapomenut");

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese kurzy@penerini.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.


OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím webu https://kavove-skolici-centrum.webnode.cz/ Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 SB. v platném znění), a je-li kupující spotřebitel zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).

1.2 Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.eshop.penerini.cz je společnost PENERINI s.r.o. se sídlem v Brně, Palackého třída 192/60, PSČ 612 00, IČ: 29301157, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 72391. Společnost je plátce DPH. DIČ společnosti je CZ29301157.

Bankovní účet společnosti je vedený u Komerční banky

Číslo bankovního účtu: 123-6361440287/0100

1.3 Prodávající ke komunikace s kupujícím využívá zpravidla emailovou adresu, kterou mu kupující sdělil. Na tuto emailovou adresu může prodávající kupujícímu zasílat veškerá sdělení i úkony. Zpráva odeslaná prodávajícím na emailovou adresu oznámenou kupujícím platí za doručenou dnem následujícím po dny, kdy byla odeslána.

1.4 Prodávajícímu lze doručovat na adresu jeho sídla nebo na emailovou adresu eshop@penerini.cz.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Kupující - spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s PENERINI s.r.o. nebo s ní jinak jedná. Při uzavírání kupní smlouvy se na něj vztahují obchodní podmínky dle občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

2.2 Kupující - podnikatel - ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Při uzavírání kupní smlouvy se na něj vztahují obchodní podmínky dle obchodního zákoníku, zákon č. 90/2012 Sb.

2.3 Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel. Prodávající PENERINI s.r.o. má postavení podnikatele.

2.4 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.5 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce PENERINI s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. PENERINI s.r.o. nebo smluvních partnerů PENERINI s.r.o., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.6 Kopii obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží, ať už osobně nebo prostřednictvím přepravní společnosti.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu https://kavove-skolici-centrum.webnode.cz/odeslaná potvrzením tlačítka "Odeslat" učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

3.2 Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo měnit objednávku a opravovat chyby bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku předání zboží k odeslání. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem.

3.3 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

3.4 Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží v elektronické podobě. 

IV. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Zboží objednané přes https://kavove-skolici-centrum.webnode.cz/ doručujeme na kupujícím uvedený e-mail v elektronické podobě (.pdf).

V. CENY A ZPŮSOBY PLACENÍ

Prodávající je oprávněn kdykoli měnit ceny služeb a zboží uvedené na internetových stránkách. Kupující dostane službu za cenu platnou v okamžiku objednání, tedy uzavření kupní smlouvy.

Možnosti platby:

6.1 Hotově na místě

Doplatek/platba za kurz je možná na místě pouze v hotovosti.

6.2 Bankovním převodem

Po objednání kurzu zašleme kupujícímu instrukce k platbě kurzu/platbě zálohy/platbě dárkového poukazu na uvedený e-mail. Číslo účtu, na který zasílá kupující úhradu:
123-6361440287/0100 vedený u Komerční banky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Odstoupení kupujícího

Zrušit účast na kurzu je možné nejpozději 24 hodin před zahájením kurzu. 

Pokud objednavatel na kurz nedorazí a jeho neúčast nebude oznámena před nejpozději 24 hodin před zahájením kurzu, uhrazená záloha/platba/poukaz propadá. 

Záloha ve výši 1000,- na kurzy Základní baristický kurz a Kurz latte art je nevratná. Zálohu je po dohodě možné vrátit v podobě poukazu na nákup na našem e-shopu www.penerini.cz

Cena kurzů Domácí příprava kávy, Workshop domácí přípravy espressa, Workshop domácí přípravy cappuccina, Cupping, Ukázka pražení, nebo cena individuálního kurzu, je nevratná. Částku je po dohodě možné vrátit v podobě poukazu na nákup na našem e-shopu www.penerini.cz

Dárkové poukazy na kurzy nelze vrátit. Po dohodě je možná pouze jejich výměna za poukaz na nákup v hodnotě kurzu na našem e-shopu www.penerini.cz. Nevztahuje se na poukazy zakoupené přes portál Slevomat.cz.

7.2. Odstoupení prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit vypsaný termín kurzu. V případě zrušení kurzu zůstane uhrazená záloha/cena kurzu/ dárkový poukaz v platnosti. 

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu eshop.penerini.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. V případě, že by Vám nebylo cokoli ohledně našich obchodních podmínek jasné, neváhejte se na nás obrátit na emailu eshop@penerini.cz nebo na telefonním čísle +420 602 711 722..